Zajęcia dodatkowe

 • Religia rzymsko-katolicka
  CELE KATECHETYCZNE:
 1. Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary. Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.
 2. Zainteresowanie tematyką religijną. Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.
 3. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii. Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.
 4. Postawa społeczno-moralna. Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.
 • Język angielski. Na zajęciach  z języka angielskiego dzieci oswajają się z brzmieniem języka obcego. Celem jest przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, dzięki której dzieci w naturalny sposób uczą się podstawowych słów i wyrażeń. Zajęcia opierają się na piosenkach, kartach obrazkowych oraz grach i zabawach ruchowych. Dzięki stałym elementom każdych zajęć dzieci rozumieją polecenia nauczyciela w języku angielskim oraz odpowiednio na nie reagować.

 

 • Zajęcia specjalistyczne z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzą: logopeda, rehabilitant ruchowy, psycholog, pedagog specjalny
  PEDAGOG SPECJALNY. W trakcie terapii podchodzę do każdego dziecka indywidualnie, początkowo zapoznaję się z dokumentacją, następnie z dzieckiem oraz rodzicami. Kolejnym krokiem jest opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, w którym to ustalam wspólnie z innymi specjalistami i rodzicami nad czym będziemy pracować z dzieckiem.  W wykonywaniu pracy pomaga mi pogodne usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi.  W swojej pracy nacisk kładę na  podążanie za dzieckiem i  jego potrzebami oraz możliwościami tak, aby stymulować sferę najbliższego rozwoju. W trakcie terapii bazuję na takich metodach jak:

METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ

EDUKACJA MATEMATYCZNA METODĄ EDYTY GRUSZCZYK KOLCZYŃSKIEJ

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

METODA MARIANNE FROSTIG

METODA WERBO – TONALNA

METODA KRAKOWSKA (ELEMENTY)

SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA

LOGORYTMIKA

TERAPIA ZABAWĄ

TERAPIA RĘKI

METODY KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ AAC:

– Metoda Makaton

– Metoda PECS

– System Boardmaker

INTEGRACJA SENSORYCZNA (ELEMENTY)

METODA ALICJI AFFOLTER

 

 • Rytmika
 • Zajęcia ruchowe (Zabawy z piłką Akademii Reksia)