Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu opiera się na:
• rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu.

Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.
Pomocy psychologicznej w przedszkolu udzielają wychowankom specjaliści oraz nauczyciele w toku bieżącej pracy z dzieckiem.

Pomoc udzielana jest dzieciom w formach:
• zajęć rozwijających uzdolnienia
• zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
• zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
• zajęć o charakterze terapeutycznym
• zajęć logopedycznych
• zajęć rewalidacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
Współpracujemy również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Luboniu.