Nabór

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH

DNIA  12.06.2023 (PONIEDZIAŁEK)

GODZ. 17.00

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

PRZYPOMINAMY  O KONIECZNOŚCI  ZŁOŻENIA DOKUMENTU  WOLI  ZAPISU  DZIECKA  DO  NASZEGO  PRZEDSZKOLA W  DNIACH 21.03 – 28.03.2023 GODZ. 15.00

 

 

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

PO NASZYM PRZEDSZKOLU

Drzwi otwarte

We wtorek 21 lutego o godzinie 15:00 odbędą się w naszym przedszkolu drzwi otwarte. Serdecznie zapraszamy dzieci, które od września rozpoczną edukację przedszkolną, wraz z rodzicami do obejrzenia przedszkola.  

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2023

BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 15 lutego 2023 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia terminów

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny

2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 161 ust. 2, a także art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.[1])  ) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), Burmistrz Miasta Luboń zarządza, co następuje:

  • 1. W Zarządzeniu Nr 7/2023 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń, wprowadza się następujące zmiany:
  • W harmonogramie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tabeli wiersze dotyczące procedury odwoławczej otrzymują następujące brzmienie:

  Data   Etap rekrutacji/czynność rodzica
od   do
    Kontynuacja edukacji

 

 

6 lutego 2023 r. (od godz. 8.00) 17 lutego 2023 r. (do godz. 15.00) Złożenie w przedszkolu/szkole potwierdzenia woli o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
27 lutego 2023 r. (od godz. 8.00) 10 marca 2023 r. (do godz. 15.00) Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

21 marca 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
21 marca 2023 r. (od godz. 13.00) 28 marca 2023 r. (do godz. 15.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
6 kwietnia 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
6 kwietnia 2023 r. (od godz. 13.00) W terminie 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
4 maja 2023 r. (godz. 12.00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
4 maja 2023 r.

(od godz. 12.00)

12 maja 2023 r.

(do godz. 15.00)

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

19 maja 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19 maja 2023 r.

(od godz. 13.00)

24 maja 2023 r.

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
31 maja 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31 maja 2023 r.

(od godz. 13.00)

Procedura odwoławcza
30 czerwca 2023 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

”;

  • W harmonogramie zgłoszenia, postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tabeli wiersze dotyczące procedury odwoławczej otrzymują następujące brzmienie:

Data Etap/czynność rodzica
od do
Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I
20 lutego 2023 r. (od godz. 8.00) 3 marca 2023 r.

(do godz. 15.30)

Rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie do szkoły obwodowej i złożenie

w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia 

17 marca 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

 

  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie rekrutacyjne do klas I na wolne miejsca w szkole dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły w szkołach podstawowych
22 marca 2023 r. (od godz. 8.00) 5 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.30) Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
12 kwietnia 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 kwietnia 2023 r. (od godz. 13.00) 19 kwietnia 2023 r. (do godz. 15.30) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
26 kwietnia 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc
26 kwietnia 2023 r. (od godz. 13.00) Procedura odwoławcza

 

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

dla kandydatów spoza obwodu szkoły

26 czerwca 2023 r. (od godz. 8.00) 30 czerwca 2023 r. (do godz. 15.30) Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz
    dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
7 lipca 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7 lipca 2023 r.

(od godz. 13.00)

12 lipca 2023 r.  (do godz. 15.30) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
14 lipca 2023 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc
14 lipca 2023 r.

(od godz. 13.00)

Procedura odwoławcza
28 sierpnia 2023 r. (godz. 12.00) Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

”;

  • W harmonogramie rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w Szkole

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich na rok szkolny 2023/2024, w tabeli wiersze dotyczące procedury odwoławczej otrzymują następujące brzmienie: 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
13 marca 2023 r. (od godz. 8.00) 17 marca 2023 r. (do godz. 15.30) Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły tylko przez rodziców uczniów spoza SP 3 w Luboniu (osobiście lub drogą mailową) 
23 marca 2023 r. (godz. 14.15) Sprawdzian predyspozycji językowych
27 marca 2023 r. (do godz. 14.00) Ogłoszenie zakodowanych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie szkoły
26 czerwca 2023 r. (od godz. 13.00) 30 czerwca 2023 r. (do godz. 15.00) Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły przez uczniów spoza SP 3 w

 

    Luboniu
3 lipca 2023 r.

(do godz. 13.00)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
3 lipca 2023 r.

(od godz. 13.00)

6 lipca 2023 r.

(do godz. 14.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
7 lipca 2023 r.

(do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
 od 7 lipca 2023 r. W terminie 3 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, danej klasy.
Lista uczniów z podziałem na klasy zostanie umieszczona na stronie szkoły do dnia 18.07.2023 r.  
Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

do klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami

Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich na rok szkolny 2023/2024

20 lipca 2023 r. (godz. 9.00) 27 lipca 2023 r.     (godz. 13.00) Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
31 lipca 2023 r. (godz. 10.00) Sprawdzian predyspozycji językowych
2 sierpnia 2023 r. (godz. 10.00) Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych
3 sierpnia 2023 r. (od godz. 9.00) 7 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00) Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie szkoły
8 sierpnia 2023 r. (godz. 10.00) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
8 sierpnia 2023 r. (od godz. 10.00) 11 sierpnia 2023 r. (do godz. 13.00) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeśli nie było złożone wcześniej
16 sierpnia 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości
(godz. 10.00) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 16 sierpnia 2023 r. Procedura odwoławcza

”.

  • 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.
  • 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 roku.

 

  

Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.