Nabór

 

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH

DNIA  05.06.2024 (ŚRODA)

GODZ. 16.30

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

 

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER

PO NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 

BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ 

z dnia 23 stycznia 2024 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas  pierwszych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole  Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.1) )  i art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 161 ust. 2, a także art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.  Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.2) ) i § 10 pkt 8 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), Burmistrz  Miasta Luboń zarządza, co następuje: 

  • 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2024/2025,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
  • 2. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny  2024/2025, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
  • 3. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas siódmych  dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2024/2025, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego  Zarządzenia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572,  1463 i 1688. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1672,  1718 i 2005. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 1

  • 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń. 
  • 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń. 
  • 6. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
  • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 roku. 

Burmistrz Miasta 

Małgorzata Machalska 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2024 

Burmistrza Miasta Luboń 

z dnia 23 stycznia 2024 r. 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od  do
Kontynuacja edukacji
29 stycznia 2024  r. (od godz. 8.00) 9 lutego 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie potwierdzenia woli o  

kontynuowaniu przez dziecko wychowania  przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych
26 lutego 2024 r.  (od godz. 8.00) 8 marca 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego  wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie kryteriów  rekrutacyjnych

22 marca 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych

22 marca 2024 r.  (od godz. 13.00) 28 marca 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko  zostało zakwalifikowane
9 kwietnia 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
9 kwietnia 2024 r. (godz. 13.00) W terminie 3 dni od dnia opublikowania list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji  

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia rodzic może wnieść do  dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych
6 maja 2024 r. (godz. 12.00)  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym  wykazu wolnych miejsc
6 maja 2024 r.  

(od godz. 12.00)

13 maja 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego  wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 1

    dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego oraz dokumentów  potwierdzających spełnianie kryteriów  rekrutacyjnych

20 maja 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych

20 maja 2024 r.  (od godz. 13.00) 24 maja 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/szkole, do której dziecko  zostało zakwalifikowane
3 czerwca 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych
3 czerwca 2024 r. (od godz. 13.00)  Procedura odwoławcza
28 czerwca 2024 r.  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym  wykazu wolnych miejsc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024 

Burmistrza Miasta Luboń 

z dnia 23 stycznia 2024 r. 

Harmonogram zgłoszenia, postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny  2024/2025 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od  do 
Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I
26 lutego 2024 r.  (od godz. 8.00) 8 marca 2024 r. (do  godz. 15.30) Rejestracja w systemie rekrutacji  zgłoszeń o przyjęcie do szkoły 

obwodowej i złożenie w szkole  obwodowej podpisanego zgłoszenia

22 marca 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i  

nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne do klas I na wolne miejsca w szkole dla  kandydatów spoza obwodu danej szkoły w szkołach podstawowych
27 marca 2024 r. (od  godz. 8.00) 10 kwietnia 2024 r.  (do godz. 15.30) Rejestracja w systemie wniosków o  przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru  

podpisanego wniosku o przyjęcie oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

16 kwietnia 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych
16 kwietnia 2024 r.  (od godz. 13.00) 19 kwietnia 2024 r.  (do godz. 15.30) Złożenie potwierdzenia woli zapisu  dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
23 kwietnia 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i  

nieprzyjętych lub liczby wolnych  miejsc

Procedura odwoławcza
od 23 kwietnia 2024 r. (od godz. 13.00) W terminie 3 dni od dnia  

opublikowania list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych rodzic  może wystąpić do komisji  

rekrutacyjnej z wnioskiem o  

sporządzenie uzasadnienia odmowy  przyjęcia. 

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia  wystąpienia przez rodzica kandydata  o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 1

  przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia rodzic może wnieść do  dyrektora przedszkola/szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dla  kandydatów spoza obwodu szkoły
24 czerwca 2024 r.  (od godz. 8.00) 28 czerwca 2024 r.  (do godz. 15.30) Rejestracja w systemie wniosków o  przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru  

podpisanego wniosku o przyjęcie oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

5 lipca 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych
5 lipca 2024 r. (od  godz. 13.00) 10 lipca 2024 r. (od  godz. 13.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu  dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
12 lipca 2024 r. (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i  

nieprzyjętych lub liczby wolnych  miejsc

od 12 lipca 2024 r. (od godz. 13.00)  Procedura odwoławcza
26 sierpnia 2024 r. (godz. 12.00) Opublikowanie w systemie  

rekrutacyjnym wykazu wolnych  miejsc

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2024 

Burmistrza Miasta Luboń 

z dnia 23 stycznia 2024 r. 

Harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr  3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich na rok szkolny 2024/2025 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od  do 
Postępowanie rekrutacyjne do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
11 marca 2024 r.  (od godz. 8.00) 15 marca 2024 r.  (do godz. 15.00) Złożenie deklaracji przystąpienia do  testu predyspozycji językowych w  sekretariacie szkoły tylko przez  

rodziców uczniów spoza SP 3 w Luboniu  (osobiście lub drogą mailową)

19 marca 2024 r. (godz. 14.20)  Sprawdzian predyspozycji językowych
22 marca 2024 r. (do godz. 14.00) Ogłoszenie zakodowanych wyników  sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie szkoły
21 czerwca 2024 r.  (od godz. 13.00) 28 czerwca 2024 r.  (od godz. 13.00) Złożenie świadectw ukończenia klasy VI  w sekretariacie szkoły przez uczniów  spoza SP 3 w Luboniu
1 lipca 2024 r. (do godz. 13.00) Ogłoszenie listy kandydatów  

zakwalifikowanych i  

niezakwalifikowanych

1 lipca 2024 r. (od  godz. 13.00) 5 lipca 2024 r. (do  godz. 14.00) Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeżeli nie było złożone wcześniej
8 lipca 2024 r. (do godz. 12.00) Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 8 lipca 2024 r.  W terminie 3 dni od dnia opublikowania  list kandydatów przyjętych i  

nieprzyjętych rodzic może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o  sporządzenie uzasadnienia odmowy  

przyjęcia kandydata do szkoły, danej  klasy

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do klas VII dwujęzycznych w  Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im.  Kryptologów Poznańskich na rok szkolny 2024/2025
15 lipca 2024 r.  

(godz. 9.00)

19 lipca 2024 r.  

(godz. 13.00)

Złożenie deklaracji przystąpienia do  testu predyspozycji językowych w  sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową)
22 lipca 2024 r. (godz. 10.00)  Sprawdzian predyspozycji językowych
24 lipca 2024 r. (godz. 10.00)  Ogłoszenie wyników sprawdzianu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 1

  predyspozycji językowych
25 lipca 2024 r.  

(od godz. 9.00)

30 lipca 2024 r.  

(do godz. 13.00)

Złożenie świadectw ukończenia klasy VI  w sekretariacie szkoły
5 sierpnia 2024 r. (godz. 10.00) Ogłoszenie listy kandydatów  

zakwalifikowanych i  

niezakwalifikowanych

5 sierpnia 2024 r.  (godz. 10.00) 9 sierpnia 2024 r.  (godz. 13.00) Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia przez złożenie oryginału świadectwa, jeżeli nie było złożone wcześniej
12 sierpnia 2024 r. (godz. 10.00) Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych
od 12 sierpnia 2024 r.  Procedura odwoławcza

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 3625B055-DD43-406A-BDB2-72AF9671D4E5. Podpisany Strona 2