Nabór

ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI

NOWOPRZYJĘTYCH

DNIA  24.05.2022 (WTOREK)

GODZ. 17.00

NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE

(BEZ  DZIECI)

 

Zapraszamy na
wirtualny spacer po przedszkolu
Kliknij tutaj

mniejsze zdjęcie

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Burmistrza Miasta Luboń

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Burmistrz Miasta Luboń zarządza, co następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonym przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Burmistrza Miasta Luboń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 28 stycznia 2022 r.

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  2022

rekrutacja 2022