Procedury COVIDowe

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU
NR 5 „WESELI SPORTOWCY” W LUBONIU
W CZASIE PANDEMII COVID 19

(opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. .dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m2)
3. W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować . Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Jest zapewniona w miarę możliwości taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
8. W przedszkolu znajdują się termometry bezdotykowe.
9. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
10. Rodzicom nie wolno pozostawać na placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola.
11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA
1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Rodzice dbają o to, aby furtka po godzinie 8.30 była zawsze zamknięta, przy odbiorze podają dane dziecka przez domofon przy furtce.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
4. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szatni przedszkolnej – wyjątek stanowią rodzice dzieci nowo przyjętych.
5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
6. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
7. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez kataru, kaszlu, objawów sugerujących chorobę zakaźną, z maksymalną temperaturą 37 stopni C.- jest ona mierzona przy wejściu
9. Jeśli nauczyciel w ciągu dnia zauważy u dziecka, jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów chorobowych rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola
10. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez osoby zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przed wejściem do przedszkola istnieją stanowiska do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
4. Woźna oddziałowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję zabawek, przedmiotów używanych przez dzieci, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje dyrektor przedszkola. (karta monitoringu)
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW
• Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
• Przy organizacji żywienia – kuchnia – w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
1. Stosowania środków ochrony osobistej,
2. Mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C,
3. Posiłki wydawane są sali przedszkolnej, posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA       KORONAWIRUSEM PRZEZ DZIECI:
1. W przypadku zauważenia objawów: gorączka – 38 stopni C, kaszel, duszności należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców
2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając je w przygotowanej izolatce – gabinet pedagoga specjalnego. Dziecko będzie pozostawać pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora do czasu przyjazdu rodziców. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego – kombinezon, rękawice, maska, przyłbica. Zalecona odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel. 616467857,616467861,616467864, 616467819 oraz organ prowadzący 618130011.
4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką, rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPiD em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników przedszkola.