Deklaracja Dostępności

Publiczne Przedszkole nr 5 w Luboniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.weselisportowcy.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-26

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową – mimo, że po otworzeniu strony internetowej można znaleźć miejsca gdzie kontrast nie wynosi 4,5:1 (wynika to z chęci zachowania kolorystyki zawartej w logo), to dzięki wersji z kontrastem każdy może zmienić kolory tak, żeby wymagania dotyczące kontrastu były zachowane,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. podkreślenie odnośników.

Ułatwienia z punktu pierwszego i drugiego są dostępne w prawy górnym rogu strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-26. Deklarację sporządziła firma Wikira Group sp. z o.o., która przeprowadziła audyt.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Kaminiarz, przedszkole@weselisportowcy.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc w godzinach pracy przedszkola na numer telefonu 618130940. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na poniższej stronie zostało wyjaśnione jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dane kontaktowe:

Publiczne Przedszkole nr 5
ul. Osiedlowa 19
62-030 Luboń
Tel: 61 813 09 40
E-mail: przedszkole@weselisportowcy.edu.pl