RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: Przedszkole nr 5 „Weseli Sportowcy” Luboń

Adres: ul. Osiedlowa 19, 62-030 Luboń

Kontakt: przedszkole@weseliusportowcy.edu.pl

2. WSPÓŁADMINISTRATOR

Nie dotyczy

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Marzena Janusz

4. CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych.

5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych

6. ODBIORCY DANYCH

Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

7. OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji, a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

8. Przysługujące prawa

  • dostępu do danych
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

9. INFORMACJA

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.