Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z nim w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. Przedstawiciele wybierani są w drodze  głosowania na wrześniowym zebraniu. Grupę reprezentuje troje rodziców – Przewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Każda grupa dysponuje własnym numerem konta.

GRUPA I „SKACZĄCE PIŁECZKI” – Skarbnik – Pani Tietz Katarzyna, numer konta 66 1090 1476 0000 0001 1583 9414

GRUPA II „KRĘGLARZE”

GRUPA III „KOLARZE” – Skarbnik – Pani Wawrzyniak Marcelina, numer konta 341050 1520 1000 0097 4370 9579

GRUPA IV „PIŁKARZE”

GRUPA V „GIMNASTYCY”

GRUPA VI „KOSZYKARZE” – Skarbnik – Pani Bartnicka Kamila, numer konta 761240 6582 1111 0011 1819 9482