Rada rodziców

 Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z nim w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. Przedstawiciele wybierani są w drodze  głosowania na wrześniowym zebraniu. Grupę reprezentuje troje rodziców – Przewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Każda grupa dysponuje własnym numerem konta.

GRUPA I „SKACZĄCE PIŁECZKI”

GRUPA II „KRĘGLARZE”

GRUPA III „KOLARZE”

GRUPA IV „PIŁKARZE”

GRUPA V „GIMNASTYCY”

GRUPA VI „KOSZYKARZE” – Skarbnik – Pani Kaprykowska Jolanta, numer konta 04 1090 1476 0000 0001 2314 1041 – proszę przy wpłatach dopisać imię i nazwisko dziecka