Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z nim w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Przedstawiciele wybierani są w drodze tajnego głosowania na wrześniowym zebraniu. Grupę reprezentuje troje rodziców. Spośród nich wybiera się radę rodziców przedszkola, w skład której wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.

 

E-MAIL  RADY RODZICÓW

uruchomiony w celu bezpośredniego kontaktowania się z Radą Rodziców w sprawach dzieci i przedszkola

rr.przedszkole5@gmail.com

 

KONTO  RADY RODZICÓW

80 1020 4027 0000 1102 0033 6404