Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. Współdziała z nim w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. Przedstawiciele wybierani są w drodze  głosowania na wrześniowym zebraniu. Grupę reprezentuje troje rodziców – Przewodniczący, Skarbnik i Sekretarz. Każda grupa dysponuje własnym numerem konta.